پکیج پشتیبانی

پکیج پشتیبانی 3 ماهه

 • پشتیبانی تلفنی در روزها و ساعات کاری

 • رفع ایرادات قالب یا افزونه

 • راهنمایی و مشاوره تغییرات سایت

 • پشتیبانی تیکتی 24 ساعته

 • ارائه گزارش از روند انجام تغییرات

 • تخفیف ندارد

  پکیج پشتیبانی 6 ماهه

 • پشتیبانی تلفنی در روزها و ساعات کاری

 • رفع ایرادات قالب یا افزونه

 • راهنمایی و مشاوره تغییرات سایت

 • پشتیبانی تیکتی 24 ساعته

 • ارائه گزارش از روند انجام تغییرات

 • تخفیف ندارد

  پکیج پشتیبانی 12 ماهه

 • پشتیبانی تلفنی در روزها و ساعات کاری

 • رفع ایرادات قالب یا افزونه

 • راهنمایی و مشاوره تغییرات سایت

 • پشتیبانی تیکتی 24 ساعته

 • ارائه گزارش از روند انجام تغییرات

 • تخفیف 2 ماه